30/4/14

En els assumptes públics i amb els diners públics: Llums I Taquígrafs!

Sense Transparència no hi ha Participació Ciutadana ni Democràcia real

L’obscurantisme i l’ocultació només conduix al despotisme i a la corrupció

La transparència no és cap caprici. Ben al contrari és una de les bases fonamentals de la democràcia i de la participació ciutadana, la forma en què la intel·ligència col·lectiva es puga convertir en un instrument real per solucionar els problemes i fer possible una gestió neta, justa i responsable dels recursos públics, és la garantia perquè els exercicis il·legítims del poder, la corrupció, el despotisme, el clientelisme, el desviacionisme en la funció pública i la conversió dels representants electes en una mala sort de “clan” d’interessos privats es vegen enfrontats de veritat al control i a la crítica ciutadana. La transparència és una necessitat que s’ha de satisfer per garantir la vida política i que el pluralisme esdevinga un fet incontestablement positiu, una eina substancial per a la recerca de solucions als problemes que ens afecten als ciutadans i per a la recerca de consensos.

Des de COMPROMÍS, i cenyint-nos a l’àmbit municipal d’Alfafar, primer amb el govern municipal del PSOE i ara amb el govern municipal del PP, hem fet de l‘exigència de transparència una constant, i ho hem fet reclamant aspectes molt concrets, amb propostes i demandes ben clares.

Una d’elles, s’ha vist satisfeta en dates recents (en febrer passat), amb la publicació per fi dels Pressupostos Municipals d’Alfafar d’enguany, després d’anys de reclamar que es fera així, sempre i amb tots. I tot i això, encara de manera insuficient, perquè reclamem també que es publiquen també els documents necessaris per a la seua correcta interpretació, els contractes, plecs, concessions, mapa funcionarial i de treballadors municipals, etc.

La ciutadania ha de conèixer quins han estat els nous contractes, concessions i adjudicacions des de l’entrada del nou govern municipal, així com les rescissions contractuals i de concessions, amb la motivació i la justificació adient. Com també que es publique “l’estat de comptes”, és a dir el seguiment de l’execució dels Pressupostos Municipals.

També reclamem, sobretot per exigència de l’exemplaritat, que es publiquen no sols els sous dels regidors i la seua declaració de béns inicial, sinò també el conjunt de percepcions que reben tots els regidors i grups municipals, així com el personal treballador de confiança, les seus funcions, i, d’haver-ne, les facturacions que els regidors, i les seues possibles empreses o famílies, puguen fer a l’Ajuntament.

Des de COMPROMÍS, en l’àmbit municipal d’Alfafar, hem reclamat i continuem reclamant que es posen en marxa un conjunt de mesures, contingudes en diverses propostes de mocions municipals que hem passat i que recullen les recomanacions i mesures impulsades per Transparency International, pel Moviment 15M Horta-Albufera o per la iniciativa “Gravem els Plens”, entre altres. La majoria d’estes mesures no tenen cap despesa econòmica que puga dificultar la seua posada en marxa: només depenen de la voluntat política.

La web municipal de l’Ajuntament d’Alfafar pot ser una excel·lent eina per posar en marxa moltes d’eixes mesures, en un termini raonable de temps. I una Carta de la Participació Ciutadana municipal, consensuada per tots els agents polítics, socials i cívics, pot ser l’instrument bàsic que garantisca això.

Una major transparència ha de possibilitar una major i millor participació. Participar en la pressa de decisions sense comptar amb informació veraç i contextualitzada des de diversos prismes ha de suposar un avanç respecte a la situació actual.

No és assumible el procés engegat amb la consulta ciutadana corresponent al canvi de nom de Plaça del País Valencià. La consulta no reuní els elements necessaris per a què fóra un mecanisme vàlid i rigorós. Mai coneguérem quines foren les bases d’eixa consulta o quina fou la data fixada per a la seua finalització.

Com també modificar, des del mateix consens, algunes ordenances municipals que contenen barems, per tal de garantir la plena igualtat en l’accés a recursos públics municipals.

Un exemple del que diguem: enregistrar en vídeo els Plens municipals i posar en la web de l’Ajuntament cada Ple.

Fem d’Alfafar una referència de la Transparència entre els pobles valencians.


Josep Maria Tarazona / Joan S. Sorribes

La transparència com a fòrmula de compromís social i com a garantia de participació ciutadana: cap a un model nou de relació entre les institucions i els ciutadans

En aquests darrers anys han eixit a la llum nombrosos casos de corrupció i mala gestió dels recursos públics per part de les institucions tant en l’àmbit estatal com en l’autònomic i en els locals. 

Resulta evident que tots aquests fets s’han produït per l’opacitat en l’actuació de les Administracions publiques i han tingut com a conseqüència, d’una part, l’allunyament dels ciutadans i dels seus representants polítics, constituïts sovint en clase política, i, d’una altra part, en la demanda creixent per part d’amplis sectors de la ciutadania d’una major intervenció i d’una participació més activa i efectiva en els afers públics per tal de garantir la transparència de les seues actuacions.

Com a ciutadans hem d’assumir el paper que ens toca i el nostre compromís per a millorar el nostre entorn social. No hi ha prou amb votar i escollir uns representants. Cal anar més enllà i fer efectius els nostres drets exigint mecanismes que possibiliten la nostra participación real i l’accés a la informació de la gestió dels recursos públics perquè són de tots i a tots ens afecta l’ús que se’n fa. 

Cal establir una nova forma d’interrelació entre la ciutadania i l’Administració pública basada en dos aspectes que, malgrat ser obvis potser no ens hem parat a considerar :

1) La documentació i els recursos públics formen part del patrimoni col.lectiu i són propietat dels ciutadans i no sols del electes o del funcionariat. És un patrimoni que prové dels fons públics.

2) L’accés a la informació és un dret fonamental de totes les persones, tal i com estableix el Comité de Drets Humans de les Nacions Unides i recullen altres acords d’organismes europeus i internacionals, signats i reconeguts per l’Estat espanyol i per tant d’obligat compliment. És, a més a més, requisit previ i fonamental per a l’exercici de la llibertat d’expressió i garantía de les llibertats de la ciutadania .

Des de Compromís per Alfafar entenem que exigir als nostres representants el compliment de les seues funcions com cal és no sols un dret sinò també un deure que tenim com a ciutadans. I en conseqüència amb allò que pensem i creguem hem presentat diverses propostes al nostre Ajuntament per obrir la gestió i la información a la ciutadania i impulsar la seua participació, elements claus per a contribuir a l’apropament entre Institucions i ciutadans i lluitar contra la corrupción.

Entenem que aquest tema com altres que incideixen de manera important en la política local, s’ha de començar a veure més enllà de disputes estèrils i s’ha de plantejar com un exercici saludable de pràctica democrática i corresponsabilitat ciutadana. Això suposa dotar-se d’uns mecanismes per fer posible la transparència a la gestió pública del nostre Ajuntament, tals com la informació puntual i clara dels presupostos, contractació i obres que es realitzen, així com fomentar i garantir la participació real i activa dels ciutadans en el debat i decisions que els afecten.

Estem parlant, en definitiva d’un compromís de tots per garantir no sols una gestió eficaç dels recursos públics sinò també respectuosa amb els interessos i els drets dels ciutadans. 

Maria Estrella García-Yévenes